Test of tokbox live stream

var apiKey = ‘45828062’;
var sessionId = ‘1_MX40NTgyODA2Mn5-MTUyMjk0NjE1NjE5MH54WmE2cUF1RnZLYlFpZnRuSU92cXVHaTZ-UH4’;
var token = ‘T1==cGFydG5lcl9pZD00NTgyODA2MiZzaWc9Mjg5YTBhM2IzODQxNTE0MWQ2MzE4MjdhMTZiMjU0NWZiZWVkODgwZDpzZXNzaW9uX2lkPTFfTVg0ME5UZ3lPREEyTW41LU1UVXlNamswTmpFMU5qRTVNSDU0V21FMmNVRjFSblpMWWxGcFpuUnVTVTkyY1hWSGFUWi1VSDQmY3JlYXRlX3RpbWU9MTUyMjk0NjI4NSZub25jZT0wLjMyODQxNjY3MzMxMTAyMDc2JnJvbGU9cHVibGlzaGVyJmV4cGlyZV90aW1lPTE1MjMwMzI2ODU=’;